Rozliczanie zysków i strat z giełdy papierów wartościowych

PIT 8C

Każda osoba posiadająca aktywne konto brokerskie do końca lutego każdego roku (a ściślej rzecz  ujmując “do końca lutego roku następującego po roku podatkowym”) powinna otrzymać PIT 8C.  PIT ten zawiera informacje o dochodzie (lub stracie) jaki/ką uzyskaliśmy w minionym roku podatkowym (w roku 2010 mówią o tym kratki nr 55 i 56).

Dochód (lub strata) obliczana jest w ten sposób, że sumowane są wszystkie koszty związane z zakupionymi przez nas papierami wartościowymi tj cena wszystkich zakupionych akcji razy ich ilość + prowizja + dodatkowe opłaty (informacje te umieszczone są w kolumnie “koszty uzyskania przychodu”) i porównywane z przychodem (czyli sumą za jaką sprzedaliśmy wszystkie nasze akcje w poprzednim roku). Bilans umieszczony jest jak już wspominaliśmy w kratkach o numerach 55 i 56.

Jeśli posiadamy więcej niż jedno konto brokerskie otrzymamy więcej niż jeden formularz PIT 8C.

Jak się rozliczamy czyli PIT 38

Pit 38 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. Służy do rozliczania się z przychodów z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia
  • papierów wartościowych
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka)
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
  • udział w spółkach mających osobowość prawną
 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów
  w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci nią przedsiębiorstwo lub
  jego zorganizowana część.

Jeśli otrzymaliśmy jeden egzemplarz PIT-8C wówczas wystarczy przepisać kolumny XX i XX w odpowiednie kolumny w formularzu PIT 38.  Jeśli ich ilość jest większa musimy sami zsumować wartości ze wszystkich PIT’ów 8C i wynik wpisać w odpowiednią komórkę formularza PIT 38.