Podatek Belki w wysokości 0zł jest legalny i naliczany zgodnie z ustawą!


APP Funds dotarł dziś do ciekawej informacji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk odpowiedział na Interpelację posła Andrzeja Szlachty dotyczącą  naliczania podatku od zysków kapitałowych od depozytów, które umożliwiają ominięcie podatku Belki (czyli naliczenie go w wysokości 0,00 zł).

Najważniejsze jest zdanie: podatek nie jest odprowadzany przez płatnika (np. bank) na konto urzędu skarbowego, gdyż jego wysokość wynosi 0 zł. Z tych względów istotna jest tylko kwota przychodu uzyskiwana z tytułu odsetek z jednej lokaty terminowej.

Wniosek jest prosty – depozyty omijające podatek Belki są zgodne z prawem i ustawą.

Pełna treść odpowiedzi na interpelacją w rozwinięciu.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 13743

w sprawie ofert lokat bankowych bez naliczania podatku od zysków kapitałowych

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Szlachty z dnia 21 grudnia 2009 r., przesłaną przez pana Krzysztofa Putrę, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie z dnia 5 stycznia br., znak: SPS-023-13743/10, w sprawie ofert lokat bankowych bez naliczania podatku od zysków kapitałowych, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej ˝ustawą˝, od uzyskania przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. Z istoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że należny podatek jest płatny każdorazowo jako wykonanie powstałego zobowiązania podatkowego.

Z kolei art. 41 ust. 1 i 4 ustawy stanowią, iż płatnicy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu przychodów z odsetek od lokat bankowych. Zgodnie natomiast z generalną zasadą przyjętą w prawie podatkowym podstawa opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Zasada ta wynika z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Stąd płatnik podatku dochodowego, obliczając i pobierając zryczałtowany podatek dochodowy, jest zobligowany do stosowania tego przepisu.

Należy podkreślić, ze przychody z tytułu odsetek od lokat podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wysokość. Natomiast powyższe zasady zaokrąglania powodują, iż w przypadku gdy kwota obliczonego podatku od przychodu z tytułu odsetek od środków ulokowanych na lokacie bankowej jest niższa niż 50gr, podatek nie jest odprowadzany przez płatnika (np. bank) na konto urzędu skarbowego, gdyż jego wysokość wynosi 0 zł. Z tych względów istotna jest tylko kwota przychodu uzyskiwana z tytułu odsetek z jednej lokaty terminowej.

W zakresie norm regulujących działalność bankową należy wskazać, że przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) zawierają podstawowe regulacje dotyczące prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunków lokat. W ramach ogólnej kategorii usług, jakimi jest prowadzenie rachunków bankowych, banki oferują szeroką gamę produktów bankowych. W tym zakresie banki w sposób suwerenny określają treść swojej oferty, ujmując to w postanowieniach regulaminów dotyczących konkretnych produktów.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Dariusz Daniluk
Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 r.

źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf

1 Comment

  1. dziekuje bardzo za artykul!
    Pisz dalej!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Podatek Belki w wysokości 0zł jest legalny! | Podstawy Inwestowania - [...] odpowiedź dostępna jest poniżej (link do strony podatekbelki.pl) tu przytoczę tylko jej esencję czyli [...]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>